استاد اراکی:

بدون فقه نظام نمی توانیم حکمرانی داشته باشیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد محسن اراکی در همایش ملی فقه نظام ساز که در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار داشت: خیلی افراد هنوز «فقه نظام» را واژه مبهمی تلقی می کنند بنابراین برای ارائه تعریف روشن و کوتاه از «فقه نظام ساز» تعریف روشنی که از فقه شده است را ارائه می کنیم و آن علم به احکام فعل مکلفین است.

او افزود: موضوع در فقه نظام، همان چیزی است که از آن به «مکلف کلان» تعبیر می کنیم. به این معناکه جامعه از دو شخصیت «فردی» و «جمعی» تشکیل می شود.

استاد درس خارج فقه نظام، جامعه را مجموعه انسان هایی دانست که دارای اراده های واحد جمعی هستند و بیان کرد: این اراده واحد جمعی هم از حاکمیت برمی خیزد؛ درواقع، ولایت جامعه ساز است و جمعیت های پراکنده را به جمعیت های کلان تبدیل می کند. اگر رفتارهای ارادی مجموعه ای از انسان ها بوسیله حاکمیت تبدیل به افکار جمعی شد ما از آن به جامعه کلان تعبیر می کنیم.

او گفت: ما در دوران قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان جامعه اسلامی نداشتیم، چون حاکمیت اسلامی نداشتیم. ما می توانیم جامعه داشته باشیم که اعضای آن مسلمان باشند و رفتارهایشان اسلامی باشد اما جامعه اسلامی نباشد. جامعه ای اسلامی است که حاکمیت آن اسلامی باشد.

آیت الله اراکی، راهپیمایی ها در تاریخ انقلاب را نمادی از شکل گیری جامعه اسلامی دانست و بیان کرد: این رفتار جمعی رفتار صالحی است چون نظام اجتماعی نظام الهی است و این نظام شکل گرفته است.

او به بیان رابطه فقه نظام و حکمرانی پرداخت و ادامه داد: ما بدون فقه نظام نمی توانیم حکمرانی داشته باشیم چون فقه نظام به معنای نظام عادلانه اجتماعی است و چیزی که برنامه اجتماعی را براساس عدل تنظیم می کند، «فقه» است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه جمعبندی کرد: حکمرانی اسلامی براساس فقه نظام قابل شکل گیری است.

او بخش سوم سخنان خود را به تبیین رابطه فقه نظام با تمدن اختصاص داد و گفت: تمدن به معنای برقراری جامعه مبتنی بر نظم برتر است و این نظم را فقه نظام ایجاد می کند. در چنین جامعه ای، فرد بیابان نشین نداریم.

آیت الله اراکی همچنین تصریح کرد: بر این اساس، امروز کسی می تواند در اروپا و آمریکا زندگی کند اما شهروند جامعه اسلامی باشد به شرط اینکه در رفتارهای خود مقید به رعایت احکام حاکمیتی جمهوری اسلامی باشد. در مقابل، کسی می تواند در ایران زندگی کند اما مقید به ارزش های اسلامی و احکام حاکمیتی جمهوری اسلامی نباشد، این فرد، شهروند جامعه اسلامی محسوب نمی شود.

او رفتارهای ناهنجار علنی در جامعه اسلامی را ضد نظام دانست و گفت: به این معناکه کسی در علن، جنایت کند یا در علن برخلاف تعلیمات اسلامی رفتار کند که این رفتار در علن به معنای خروج از نظام است.

استاد درس خارج فقه نظام تصریح کرد: رفتارهایی که امروز از سوی بیگانگان ترویج می شود و خیلی به آن پر و بال می دهند و تشویق می کنند، بخاطر این است  که نوعی رفتار ضدّ نظام است؛ سگ گردانی نمادی از رفتار ضدّ فرهنگ کل جامعه است، این رفتار ضدّ فرد نیست.

پ, 03/26/1401 - 09:40