استاد میرباقری:

فقه نظام ساز فقه «حادثه ساز» و مقدم بر زمان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد سید محمدمهدی میرباقری اظهار داشت: منظور از فقه نظام ساز باید این باشد که از نظام مطلوبی را از متن دین استنباط کنیم که باید دنبال آن باشیم. فقه نظام ساز معطوف به مکلف جمعی است و جنس حکم آن هم سنخ خاصی از حکم و ناظر به ساختارهای اجتماعی است اما گویا در آن یک نظام ایستا «اصل» است.

او گفت: فقه نظام ساز که در کلمات امام خمینی هم دیده می شود به معنای فقه ایجاد یک نظام در عینیت است که می توان از آن به فقه سرپرستی و تکامل رشد اراده های انسانی تعبیر کرد. با این نگاه، شاید فقه بیش از آنکه ناظر به احکام موضوعات باشد، احکام اراده ها را بیان کند.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت: با این نگاه، فقه نظام ساز فقهی است که ظرفیت ایجاد یک نظام عینی در حال تکامل و رشد را دارد و می خواهد تغییرات و رشد این نظام را تبیین کند و چون این نظام در عینیت مطالعه می شود، حتما لازم به بسترهای پیرامونی است که اولین موضوعی که با آن درگیر هستیم، اراده های دستگاه کفر و استکباری است بنابراین فقه نظام ساز می خواهد یک نظام اراده های اجتماعی را در بستر یک سلسله موضوعاتی در میدان درگیری با دستگاه استکبار و نظام اراده های باطل و ذیل اراده های آن بسازد و مقیاس این نظام سازی هم تابع زمان و مکان است.

او با بیان اینکه فقه ما بعد از اینکه معطوف به تکامل اراده ها شد باید معطوف به ساخت یک تمدن باشد، افزود: در فقه نظام ساز، این نظام مفاهیم ساخته می شود و این اعم از مفاهیم استنباطی، علمی، تجربی و نظری است.

میرباقری بیان داشت: فقه نظام قدرت سرپرستی اراده ها برای ساخت یک تمدن که در آن، ساختارها و مفاهیم و محصولات هستند را داشته باشد.

او وظیفه سرپرستی اراده ها را متوجه حکومت دانست و گفت: فقه نظام ساز، درحقیقت «فقه حادثه ساز» است و مقدم بر زمان است که استراتژی حاکم بر جهان را تعیین می کند و سازوکارهای اجرایی فقه هم در ذیل آن ساخته می شود.

استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: اگر این فقه بخواهد اتفاق بیفتد باید نظام احکام را استنباط کند و باید که احکام جهت داشته باشد و احکام مقدمات و احکام تناسبات داشته باشد.

او اشاره کرد: هم روشنفکران و هم غیرروشنفکران دچار کج فهمی از سخن امام خمینی درباره «منزلت فقه» شدند؛ کج فهمی روشنفکران این بود که مقصود امام از منزلت فقه، حاکم کردن فقه مصلحت بر فقه موضوعات است که به منزله تسهیل کننده عادی سازی فقه است.

میرباقری ادامه داد: دسته دیگر که دچار کج فهمی نسبت به سخنان امام خمینی شدند کسانی هستند که می گویند، فرق امام و آقای منتظری در این است که آقای منتظری متعبد به کتاب و سنت است ولی امام خمینی در فکر مصلحت است.

پ, 03/26/1401 - 09:41