روش‌شناسی اجتهاد در مسائل مستحدثه

مقدمه

اجتهاد در مسائل نوپديد از امور مهم، ضروری و پيچيده ‌ای است که امکان، جواز، چگونگی، قلمرو، مبانی، اصول، قواعد، موضوعات و مسائل آن هميشه مورد توجه دانشمندان بوده است.

درباره اجتهاد، مسائل مستحدثه و اجتهاد در مسائل مستحدثه آثار زيادی ـ اعمّ از کتاب، پايان ‌نامه و مقاله ـ به ‌نگارش در آمده است. آثار مربوط به مسائل مستحدثه بر چند نوع هستند:

اشتراک در RSS - اکبر محمودی سفیدگر