انکار امامت، انکار نبوت «قسمت دوم»

محکمترین حلقه های ایمان، دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن برای خدا است. کسانی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده اند، نه دوست داشتن آنها برای خدا و نه دشمن داشتن آنها برای خدا بوده است؛ بلکه همه برای هوای نفسشان بوده است. خیلی ثابت است؛ از حرف های خودشان هم معلوم می شود.

 

ج, 02/17/1400 - 16:21

انکار عدالت، انکار توحید

نبوت یک فیض الهی و یک سبب و ریسمان الهی است که بین عالم خاک و عالم ملکوت است؛ اگر بنا باشد که این نبوت ادامه پیدا نکند، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از بیست و سه سال پیامبری امت را رها کرده باشد.

 

اشتراک در RSS - لزوم وجود امامت بعد از نبوت