استاد عرب صالحی:

با نصب امامت بقای دین پس از پیامبر تا روز قیامت تضمین یافت

محمدعرب صالحی؛ رئیس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه طی نوشتاری تبیین کرد: با نصب امامت بقای دین پس از پیامبر تا روز قیامت تضمین یافت و  دین از مرحله حدوث به مرحله بقا قدم گذاشت و از مرحله حامل شخصی به حامل نوعی که همواره همراه دین خواهد بود و بقا و استمرارش را تضمین خواهد کرد وارد شد.

وی افزود: در واقع در این روز سازکار پاسخگویی دین به تمام مسائل نوپدید پس از پیامبر برای همه زمانها در دل دین تعبیه شد.

رئیس پژوهشکده حکمت عنوان داشت: اگر دین اسلام امر ولایت را نمی‌داشت کمالش تا زمان حضور پیامبر بود و پس از آن دچار نقیصه بود و با آمدن ولایت برای زمان‌های پس از پیامبر تا روز قیامت این نقیصه برای همیشه رفع گردید و سایر واجبات الهی هم تنها با ادامه ولایت می‌توانست تأثیر واقعی خود را ادامه دهد لذا نعمت ولایت خدا و رسولش هم با آمدن ولایت ائمه تمامیت پیدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: در واقع در روز غدیر استمرار داشتن حکم رسالت پس از او توسط کسی که در قول و فعل مثل اوست ابلاغ گردید.

د, 04/27/1401 - 08:37