مدیر دفتر امور نخبگان و استعداد‌های برتر حوزه‌های علمیه:

حمایت از طلاب ایده پرداز تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد حسن بهاری مدیر دفتر امور نخبگان و استعداد‌های برتر حوزه‌های علمیه با اشاره به اهداف برگزاری رویداد طلبه تحول آفرین گفت: این برنامه اولین رویدادی است که با هدف شناسایی استعدادهایی که در عرصه نوآوری های اجتماعی می توانند اثرگذار باشند برگزار شده است.

وی افزود: این رویداد در گام اول با بیان تجربیات توسط افراد موثر و نوآور در عرصه های اجتماعی آغاز شده که از دل این رویداد و برگزاری کارگاه افرادی به مرحله بعد و کارگاه های پیشرفته تر راه می یابند تا اینکه در نهایت یک کار فردی به کار تیمی منجر شود.

حجت الاسلام بهاری هدف اصلی را شناسایی استعدادهای برتر نوآور اجتماعی برشمرد و اظهار داشت: مراکز نوآوری از تیم هایی که به دنبال حل شکاف های اجتماعی هستند حمایت کند و حمایت های مادی و معنوی توسط مرکز نوآوری های آلاء تحت اشراف بنیاد خیریه آلاء انجام می گیرد که بیشترین حمایت ها حول محور حمایت های فکری است.

مدیر دفتر امور نخبگان و استعداد‌های برتر حوزه‌های علمیه با اشاره به فعالیت های گفتمانی عنوان کرد: مرکز نوآوری آلاء رویدادهایی از این قبیل در راستای ایجاد فضای گفتمانی برگزار می کند و به دنبال حمایت از تیم های ایده پرداز است.

وی با اشاره به شرکت کنندگان در این رویداد، تصریح کرد: حدود 300 نفر ثبت نام کننده داشتیم که خروجی این رویداد پختگی ایده های طلاب جوان تا حصول نتیجه خواهد بود.

ش, 04/25/1401 - 08:57