آیت الله العظمی سبحانی:

ما می خواهیم با دنیا رابطه داشته باشیم

حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی گفتند: ما می خواهیم با دنیا رابطه داشته باشیم ولی ارتباط با کشورهای دشمن که بدنبال ضربه زدن هستند فایده ای ندارد.

به نقل از دفتر این مرجع تقلید، آیت الله سبحانی امروز در دیدار با احمد وحیدی وزیر کشور با بیان اینکه از همان دوره آیت الله هاشمی رفسنجانی با سیاست کاهش جمعیت مخالف بودم و در این مورد در آن دوران نیز مصاحبه‌هایی داشته ام، گفتند: تاکنون جامعه ای بخاطر ازدیاد نسل، نابود یا گرفتار فقر نشده است، بلکه فقر و نداری جوامع از عوامل خارجی ناشی می شود.

ایشان با تاکید بر خطرناک بودن طرح غربالگری جمعیت افزودند: اسم این طرح خوب است، اما ذات آن تهدیدکننده است و جمعیت سالم را نیز از بین می برد.

ایشان با اشاره به آیه ای از سوره مبارکه ممتحنه بیان کردند: برخی از کشورهای دنیا با کشور ما دشمنی و عداوت دارند و برخی دیگر ندارند و باید نحوه ارتباط با آنها بر اساس شکل تعامل آنها با ما تنظیم شود.

آیت‌الله سبحانی تصریح کردند: ما می خواهیم با دنیا رابطه داشته باشیم ولی ارتباط با کشورهای دشمن که بدنبال ضربه زدن هستند فایده ای ندارد.

ي, 10/25/1401 - 19:15