بررسی روش تفسیر قرآن به قرآن

چکیده

قرآن کتابی است آسمانی و برای درک حقیقت آن نیازمند به تفسیر هستیم. تفسیر به معنی روشن کردن و پرده برداری از روی حقائق قرآن است. مفسران برای تفسیر قرآن از دو روش استفاده نموده اند که عبارتند از:

1. تفسیر قرآن به نقل

این روش از تفسیر خود به دو شاخه تقسیم می‌ شود:

الف) تفسیر قرآن به قرآن: از این قسم تفسیر، به تفسیر قرآنی یاد می ‌شود.

ب) تفسیر قرآن به روایت: از این قسم تفسیر، به تفسیر روایی یاد می ‌شود.

2. تفسیر قرآن به عقل

اشتراک در RSS - استاد حسین شم آبادی