ساختارهای اقتصادی بر اندیشه های لیبرال شکل گرفته است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد یوسفی ساختارهای اقتصادی را در اکثر کشورها مبتنی بر اندیشه لیبرال می داند و سببی برای سرایت به دیگر کشورها می داند.

اشتراک در RSS - ساختار اقتصاد اسلامی