استاد ملایی:

امام زمان (عج) هم منتظر ظهوراست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید استاد حسن ملایی گفت: ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺳﺒک زﻧﺪگی ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺧـﻮد حضرت ﻣﻬـﺪی ﻣﻨﺘﻈـﺮ(عج) چنین روﻳﻜﺮدی را در زﻧﺪگی ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﺑﻴﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺒکی زﻧﺪگی می ﻛﻨﺪ، زﻳﺮا ﻣﺎ در ادﻋﻴﻪ و زﻳﺎرات ﺣﻀﺮت ﺑﻘﻴهﷲ -ﻛﻪ ﻣﺮجعی ﺑﺮاي آﮔﺎهی ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎی اوﺳـﺖ - واﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺰ از ﻃﺮفی ﻣﺠﺎﻫﺪ (اﻟْﺠﺤﺠﺎحِ اﻟْﻤﺠﺎهد) و از سویی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر ﺧﻮدﺷﺎن، ﻣﻌﺮفی می کنیم.

 

مدیر گروه اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت قم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ خاطرنشان کرد: در دﻋﺎیی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻳﺐ ﭼﻬﺎرم اﻣﺎمﻋﺼﺮ(عج) ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳـﻴﺪه و ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت: «اللَّهُمَّ ﻋﺮﱢﻓْﻨﻲ ﻧَﻔْﺴﻚ ...» آﻏﺎز می ﺷﻮد، ﭼﻨﻴﻦ می ﮔﻮﻳﻴﻢ: «...ﻓَﺒِﺈِذْﻧﻚﻏَﺎبﻋﻦْ ﺑﺮِﻳﺘﻚوأَﻣﺮَك ﻳﻨْﺘَﻈﺮ؛... و ﺑﺎ اذن ﺗﻮ از ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﺎﻳـﺐ ﮔﺮدﻳﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر اﻣﺮ ﺗﻮ ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰ ﺑﺮد».

 

وی افزود: ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺸﻲ از دﻋﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن در ﺣﺎل ﻗﻨﻮت آﻣﺪه اﺳﺖ:« إِنّا ﻟﻐَﻀَﺒِﻚﻏَﺎﺿﺒﻮنَ و إِنّا ﻋﻠَﻲ ﻧَﺼﺮِاﻟْﺤﻖﱢ ﻣﺘَﻌﺎﺻـﺒﻮنَ وإِﻟَﻲ وُرُود أَﻣﺮِك ﻣﺸْﺘَﺎﻗُﻮنَ وﻟِﺈِﻧْﺠﺎزِ وﻋﺪك ﻣﺮْتَقبونَ وﻟِﺤﻠُﻮلِ  وﻋﻴﺪك ﺑِﺄَﻋﺪاﺋﻚ ﻣﺘَﻮﻗﱢﻌﻮنَ اللَّهُمَّ ﻓَﺄَذﱢنْ ﺑِﺬَﻟﻚ واﻓْﺘَﺢ ﻃُرُﻗَﺎﺗﻪ وﺳﻬﻞْ ﺧُﺮُوﺟﻪ...؛  ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺧﺸـﻢ  ﺗـﻮ ﺧﺸـﻢ می ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮ ﻳﺎرى ﺣﻖ ﺗﻌﺼﺐ  می ورزﻳﻢ و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺎﻗﻴﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑـﺮاى  ﺑﺮآوردن وﻋﺪه ﺗﻮ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻋﺬاﺑﺖ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪا ﭘﺲ ﺑـﻪ  اﻳـﻦ وﻋﺪه اِذن ﺑﺪه و راه هاى آن را ﺑﮕﺸﺎي و ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج و ﻗﻴﺎﻣﺶ را آﺳﺎن فرما... ».

 استاد ملایی افزود: ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﺟﻨﺒﻪ اﻟﮕﻮیی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ ﺧـﺪا و ﻫﺎدی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺳﻲ ﺑﺠﻮﻳﻴﻢ، زﻧﺪگی ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶ درﻋﺼﺮﻏﻴﺒﺖ، زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﻣﺤﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺒک زﻧﺪگی ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 وی ادامه داد: ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺰبن ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه زﻳﺴﺘﻦ، اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج)  را ﻛﻪ « ﻋﻴﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮﺓ » و ﭼﺸﻤﺎن ﻧـﺎﻇﺮ ﭘﺮوردﮔـﺎرﻋﺎﻟﻢ درﻣﻴﺎن انسان ها اﺳﺖ راﺿﻲ و ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و دﻋﺎی ﺧﻴﺮ او را ﻧﺼـﻴﺐ ﻛﺴـﺎنی ﻛﻪ زﻧﺪگی ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒک زﻧﺪگی ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ نمود.

 

وی در پایان عنوان کرد: در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن(عج) ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺮدار را ﺑﺎ ﻧﻴﺎﻳﺶ و دﻋﺎیی ﻛﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﭘﻮﺷـﻴﺪه  نمی ﻣﺎﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻪ داری می ﻛﻨﻴﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎي دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣـﺎ ﺑـﻪ درﮔـﺎه الهی آراﻣﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ آن آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

/260/12/

ش, 01/14/1400 - 11:49